What I've Been Looking for Song

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ระเบียบข้อบังคับ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนใสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติิงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติิการสอนใสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติิการสอนใสถานศึกษา 1 ต้งห้ามการการพนันอบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลา ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
เขียนโดย ครูน้อย แก้วสูงเนิน ที่ 1:19 0 ความคิดเห็น


ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ที่อยู่ 14 ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประวัติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยความอุปถัมภ์ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรี (นพค. รบ.) ได้ช่วยเหลือวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น 36,000 บาทการเปิดเรียนครั้งแรกสอนเฉพาะเด็กซึ่งผู้ปกครองประสบอุทกภัยจากท้องที่ ตำบลด่านทับตะโก ซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65 คน การสอนครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอนชั่วคราวก่อน จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ทางอำเภอได้ส่งนายมานิตย์ นิกรศิริ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จึงได้เปิดเรียนจริงและมีเด็กในท้องที่ใกล้เคียงมาเข้าเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงดำริสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นใหม่ และขยายอานาเขตโรงเรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ๆร่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อไปด้วยความสนับสนุนของ นพค. ราบุรี และราชการส่วนอำเภอ จึงของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 เป็นเงินทั้งสิ้น 710,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 ในปีงบประมาณนี้รวมถึงโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 2 หลัง และค่าวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดต่อ มาในปีการศึกษา 23516 โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัดราชบุรี ในปีการศึกษา 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล สร้างอาคารเรียนให้อีกหนึ่งหลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นแบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน และได้บรรจุครูเพิ่มและสร้างบ้านพักครูเพิ่มให้อีกใน ปีการศึกษา 2521 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง อีก 1 หลัง และนายมานิตย์ นิกรศิริ ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งให้นายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายเสรี คลังนาค ครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าเคย มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชูศักดิ์ ชมพูพันธ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธนกิจ
ปรัชญา ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง..วิริเยน ทุขมจฺ เจติ บุคคลร่วงทุกข์เพราะความเพียร
วิสัยทัศน์(vision)โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ(MISSION)
1.พัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา
3.ปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
6.ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
7.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน โดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตลอดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำขวัญประจำโรงเรียนนักเรียนดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชน
สีประจำโรงเรียน สีเขียว ดำ
5.บุคลากร
6.อาคารสถานที่

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

High School Musical

High School Musical
What I've Been Looking for Song
1 Male:
It's hard to believe, that I couldn't see
You were always there beside me
2 Female:
Thought I was alone with no one to hold
3 Together:
But you were always right beside me
This feelings like no other
I want you to know
That I've never had some-one that knows me like you do
The way you do
And I've never had some-one as good for me as you
No one like you
So lonely before I finally found
What I've been looking for
Whoo-ooooh-oh-oh-who-who

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

สอนอังกิด

Song
Where do you come from?
คำร้อง: นายสุริยา ห้าวหาญ
ทำนอง: นายสุริยา ห้าวหาญ
วันอังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
เวลา 10:30น.

Where do you come from? Where do you come from?
I come from, I come from, I come from Ratchaburi,
I come from Ratchaburi.
How do you go to? How do you go to?
I go to by bus, I go to by bus.
I’m telling you, I’m telling you, I go to by bus, I go to by bus.
Ask your friend, ask your friend.


ผ.อ.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

background

Background.MyEm0.Com

เมาส์


http://thaicursor.blogspot.com  getcode

ร่วง

ร่วง2